Project References

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด

     

Project

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
     

Client

งานติดตั้งฉนวนและอุปกรณ์โครงการห้องเย็น ASRS
     

Description

ปรับปรุงฉนวนห้องเย็น
  • ห้อง Ante room -10 °C ขนาด 36x2x7 ม.
  • ห้อง Cold room -35 °C ขนาด 36x80x24 ม.
  • ห้อง Loading room -5 °C ขนาด 5.5x11x5.5 ม.